Všeobecné obchodní podmínky

I. Preambule

1. Obchodní podmínky vydává společnost Golfstart spol. s r.o., se sídlem Cajthamlova 168, 266 01, Beroun, IČ 28389484, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 138101, jakožto prodávající. (dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“)

2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Golfstart spol. s r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

II. Objednávka uzavření kupní smlouvy a kupní cena

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.golf-start.cz a potvrzené prodávajícím jsou závazné a to včetně takto sjednané ceny za objednané zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, platebními a dodacími podmínkami.

2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3. Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu emailem. Vzniklou smlouvu (včetně dohody o kupní ceně za zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce zboží v registračním formuláři eventuálně v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho uhrazení a převzetí.

III. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel může využít práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 53 odst.7, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , v platném znění.

2. Spotřebitel může objednávku stornovat do 3 hodin po odeslání objednávky. Požadavek na storno objednávky je třeba zaslat na email: info@golf-start.cz nebo oznámit telefonicky na čísle 420 733 647 850 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin s přesným uvedením čísla objednávky, důvodu stornování objednávky a uvedením důvodu stornování. Na požadavky zaslané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel z důvodu pohybu cen na finančních trzích.

IV. Reklamační řád

1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. V případě, že kupovaný produkt při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou produktu, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a časné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Reklamační formulář naleznete zde . Formulář vytiskněte, vyplňte a zašlete na naší adresu uvedenou v hlavičce.

V. Platební podmínky

Kupující je oprávněn za podmínek daných v těchto všeobecných smluvních podmínkách zvolit typ platby celkové kupní ceny a to v závislosti na hodnotě objednávky a způsobu dodání.

1. Platba v hotovosti

Tento typ platby je nutno předem výslovně sjednat s prodávajícím. Jednorázová platba v hotovosti je možná pouze do výše 15.000 EUR.

2. Platba na dobírku

Tento typ platby je povinný v případech, kdy je zboží zasíláno některou z přepravních služeb určených pro přepravu zboží dle aktuální nabídky prodávajícího. Kupující je povinen zásilku převzít od přepravní služby a současně za ni zaplatit přepravní službě kupní cenu včetně poštovného. Prodávající omezuje zasílání zboží na dobírku pouze do celkové kupní ceny ve výši 100.000 CZK.

3. Platba bezhotovostním převodem

Prodávající po provedení objednávky a určení tohoto způsobu platby vystaví a odešle prostředky elektronické komunikace kupujícímu fakturu za zboží. Kupující je povinen fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti. Zboží bude expedováno prodávajícím až po připsání částky účtované fakturou na účet.

Při obchodech, kdy hodnota objednaného zboží přesáhne částku 100.000 CZK si vyhrazuje prodávající právo jednostranně změnit podmínky prodeje. Prodávající v takovém případě zejména požaduje složení 25% zálohy na objednávní produktu u svých smluvních partnerů v zahraničí, a též v takovém případě jednostranně upravit termín dodání. 

VI. Dodací podmínky

 

Zásilky do 100.000 CZK prodávající zasílá na dobírku s využitím smluvních přepravců, dle aktuální nabídky prodávajícího uvedené na jeho internetových stránkách, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu dodání. Náklady na poštovné jsou přičteny ke kupní ceně.

Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou 48 hod. od objednání zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě elektronicky informován.

VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Aktuální znění všeobecných podmínek je prodávajícím plně k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.golf-start.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.1.2012.

V Berouně dne 1.1.2012

Golfstart spol. s r.o.

VÝPRODEJ Golfové oblečení
SERVIS
golfových holí
Slevy až 70%
© 2018 Golfstart spol. s r.o. | Obchodní podmínky | Kontakt | Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém. Mapa stránek
 
Váš košík je prázdný

specialista na golfové oblečení

infolinka: 733 36 11 35